ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 17 grudnia 2010 r.
w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz
trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej


Na podstawie art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm3)) zarządza się, co następuje:


§ 1. Rozporządzenie określa:
1) sposób i warunki przesyłania faktur w formie elektronicznej;
2) zasady przechowywania oraz tryb udostępniania organowi podatkowemu lub organowi
kontroli skarbowej faktur przesyłanych drogą elektroniczną.


§ 2. 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) autentyczności pochodzenia faktury – rozumie się przez to pewność co do tożsamości
dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury;
2) integralności treści faktury – rozumie się przez to, że w fakturze nie zmieniono danych,
które powinna zawierać faktura.
2. Autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury są zachowane, w szczególności,
w przypadku wykorzystania:
1) bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18
września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.4)),
weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub
2) elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego
modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej
wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia
faktury i integralność jej danych.


§ 3.1. Faktury mogą być przesyłane, w tym udostępniane, w formie elektronicznej w
dowolnym formacie elektronicznym, pod warunkiem uprzedniej akceptacji tego sposobu
przesyłania faktur przez odbiorcę faktury, zwanej dalej „akceptacją”.
2. Akceptacja albo jej cofnięcie może być wyraŜona w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.
3. W przypadku cofnięcia akceptacji przez odbiorcę faktury wystawca faktury traci prawo do
przesyłania temu odbiorcy faktur w formie elektronicznej od dnia następującego po dniu, w
którym otrzymał powiadomienie od odbiorcy o cofnięciu akceptacji, chyba Ŝe strony uzgodnią
inny termin utraty przez wystawcę prawa do przesyłania faktur w formie elektronicznej, nie
dłuższy jednak niż 30 dni.

§ 4. Faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej pod warunkiem zapewnienia
autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury.


§ 5. W przypadku przesyłania temu samemu odbiorcy jednocześnie kilku faktur w formie
elektronicznej dane wspólne dla poszczególnych faktur mogą zostać podane tylko raz, o ile dla
każdej faktury są dostępne wszystkie te dane.


§ 6. Faktury przesłane drogą elektroniczną są przechowywane w podziale na okresy
rozliczeniowe w dowolny sposób zapewniający:
1) autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu
ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania
podatkowego;
2) łatwe ich odszukanie;
3) organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie, zgodnie z
odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur.


§ 7. Faktury przesłane w formie elektronicznej mogą być przechowywane w formie
elektronicznej poza terytorium kraju pod warunkiem zapewnienia organowi podatkowemu lub
organowi kontroli skarbowej, za pomocą środków elektronicznych, dostępu on-line do tych
faktur.


§ 8. Faktury przesłane w formie elektronicznej i przechowywane w tej formie udostępniane
są organowi podatkowemu i organowi kontroli skarbowej w trybie umożliwiającym tym organom
bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych.


§ 9. Akceptacja na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej, wyrażona na
podstawie dotychczasowych przepisów, zachowuje ważność na potrzeby stosowania § 3 ust. 1.

§ 10. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie
wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz
udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr
133, poz. 1119).


§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

W porozumieniu:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Minister Finansów
Jerzy Miller W zastępstwie Ministra Finansów

PODSEKRETARZ STANU
Wiesław Szczuka